تخریب ساختمان قدیمی و فرسوده – گود برداری و خاک برداری ساختمان

۲۱ آذر ۱۳۹۵